Friday, April 24, 2009

MUST DO'S....and this helps..

1. Smile when you feel grief.
2. Smile when you feel afraid.
3, Smile when you are depressed.
4. Smile when you are feeling rejected.
5. Smile when you are blocked.
6. Smile when you are drained.
7. Smile when you are in trouble...

BEAUTIFUL LINES.....

Some have too much yet still do crave,
I little have and seek no more,
They are the poor though they have more,
And I am rich though little in store,
They beg and I give / they lack ,
They pine and I live...

Wednesday, April 15, 2009

Shivoham Shivoham - ATMAASHTAK -

Om purnamadah purnamidam purnatpurnamudachyate
purnasya purnamaday purnmevavashishyate ||

Manobuddhyahankar chittani nahaam na ch
shrotrajihave na ch ghraan netre ||

Na ch vyombhumirna tejo na vayuh
Chidanandroopah Shivoham Shivoham ||

Na ch pransangyo na vai panchvayurna vaa
saptdhaturna vaa panchkoshah ||

Na vaak paanipaadao na chopasthpayu
Chidanandrooph Shivoham Shivoham ||

Na me dveshraagau na me lobhmohau madau
naiv me naiv maatsarya bhavah ||

Na dharmo na charth na kaamo na mokshah
Chidanandroopah Shivoham Shivoham ||

Na punyam na papam na saukhyam na dukham na mantro na teerth na veda na yagyah ||
Aham bhojanam naiv bhojyam na bhokta
Chidanandroopah Shivoham Shivoham ||

Na me mrtyushanka na me jaatibhedah pita naiv me naiv mata na janm ||
Na bandhurna mitram guru naiv shishyah
Chidanandroopah Shivoham Shivoham ||

Aham nirvikalpo niraakar roopo vibhurvyapya sarvatra sarveindriyanam ||
Sada me samatvam na muktirna bandhah
Chidanadroopah Shivoham Shivoham ||

Thursday, April 2, 2009

Bhaye Pragat Krupala....RAAM janam ki Badhaii...

Bhaye pragat Krupala Deendayala Kaushalya hitkari |
Harshit Mahatari muni man haari adbhut roop vichari ||

Lochan abhirama tanu ghanshyama nij aayudh bhuj chaari |
Bhushan gal mala nayan vishala Shobhasindhu kharari ||

Kah dui kar jori astuti tori kehi bhidhi karu Ananta |
Maya Gun Gyanatit Amana Ved Puran Bhananta ||

Karuna Sukhsagar sub gun aagar jehi gaavahi shruti santa |
So mum hit laagi jan anuragi bhayau pragat Shreekanta ||

Bhrahamand nikaya nirmit maya rom rom prati ved kahe |
Mum ur so baasi yeh uphaasi sunat dheer mati thir na rahe |

Upjaa jub gyana Prabhu muskana charit bahut bidhi keenh chahe||
Kahi katha suhai matu bujhai jehi prakar sut prem lahe |

Mata puni boli so mati doli tajahu taat yeh roopa ||
Keejae shishu leela ati priysheela yeh sukh param anoopa|

Suni Vachan sujana rodan thana hoi balak surbhoopa ||
Yeh charit je gaavahi haripad paavahi te naa parahi bhavkoopa ||

doha - vipra dhenu sur sant hit leenh manuj avtaar |
nij ichcha nirmit tanu maya gun gopaar ||