Sunday, April 20, 2008

Mane Wahaalu Lage Guruji Nu Naam

A Mane…Wahalu Lage…Guruji Nu Naam…
A Mane…Wahalu Lage…Guruji Nu Naam…
Tann, Mann, Dhann…Guru Na Charano Ma…
Tann, Mann, Dhann…Guru Na Charano Ma…


A Mane…Wahalu Lage…Guruji Nu Naam…
A Mane…Wahalu Lage…Guruji Nu Naam…
Tann, Mann, Dhann…Guru Na Charano Ma…
Tann, Mann, Dhann…Guru Na Charano Ma…
A Mane…Wahalu Lage…Guruji Nu Naaaaaaaam…
Tann, Mann, Dhann…Guru Na Charano Ma…


Guruji Na Gunla No Paar Nahi Aave,
Dhyan Dharu To Tya Sanmukh Aave,

Guruji Na Gunla No Paar Nahi Aave,
Dhyan Dharu To Tyaaa Sanmukh Aave,

Din Jano Na Nath [High Pitch]
Aaaa aaa aaaaa aaaa (chorus)
Din Jano Na Nath,
Sevak Na Rakhwad choooo,
Tame Mara Chitadana Chorr….


Bhav Sagar Thi Vahaaala Amne Ugaarjo
Dubti Beli Ne Vahaala Par Utarjo
Tamo Cho Bhakto Na Beli [High Pitch]
Aaaa aaa aaaaa aaaa (chorus)
Tamo Cho Bhakto Na Beli [High Pitch]
Avi Amne Hayya Heli,
Sevak Ni Lejo Re Sambhaaaaaal…..

Tann Mann Dhann Guru Na Charno Ma…
Tann Mann Dhann Guru Na Charno Ma…


Mane Wahalu Lage Guruji Nu Naam…
A Mane Wahalu Lage Guruji Nu Naam…
Tann Mann Dhann Guru Na Charano Ma..
Tann Mann Dhann Guru Na Charano Ma..

Tann Mann Dhann Guru Na Charano Ma..
Tann Mann Dhann Guru Na Charano Ma..

A Ji Tann Mann Dhann Guru Na Charano Ma..

Monday, April 7, 2008

Bhavaniyashtakam.

Na tato na mata na bandhur na daata
Na putro na putri na bharutyo na bharta|
Na jaya na vidhya na vruttirmavaiv
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Bhavabhdhpare mahadukhbhiru:
Papaat prakami pralobhi pramatt:|
Kusansarpashprbdh: sadahm
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Na janami danum na ch dhyanyogum
Na janami tantram na ch strotrmantrum|
Na janami pujam na ch nyasyogum
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani ||

Na janami punyam na janami tirtham
Na janami muktim laym va kadachit|
Na janami bhaktim vratam vapi mata:
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Kukarmi kusangi kubuddhi: kudaas:
Kulacharhin: kadacharleen:|
Kudrishti kuvakyprabandh: sadahm
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Prajesham ramesham mahesham suresham
Dinesham nishitheshvaram va kadachit|
Na janami chanyat sadahm sharanye
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani ||

Vivade vishade pramade pravase
Jale chanle parvate shatrumadye|
Aranye sharanye sada mam prapahi
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Anatho daridro jararoyukto
Mahakshindeen: sada jadyavaktr:
Vipatau pravisht: pransht: sadahm
Gatistvam gatistvam tvameka bhavani||

Shree Mahalaxmi Ashtakam.

Namastesyu mahamaye shreepithe surpujite|
Shankh chakra gadahaste mahalaxmi namostute||

Namaste garudarudhe kolhasur bhayankari|
Sarv paaphare devi mahalaxmi namostute||

Sarvagy sarv varde sarvdusht bhayankari|
Sarvdukhhare devi mahalaxmi namostute||

Siddhivriddhiprade devi bhakti, mukti pradayni|
Mantr-murte sada devi mahalaxmi namostute||

Adhant rahite devi aadhyashakti maheshvari|
Yogje yogsambhute mahalaxmi namostute |

Sthul sukshm maharaudre mahashakti mahodare|
Mahapaaphare devi mahalaxmi namostute||

Padmasana stithe devi parbrahma swaroopini|
Parmeshi jagannmata mahalaxmi namostute||

Shwetambar dhare devi nanalankaar bhushite|
Jagatsthite jagatmatar mahalaxmi namostute||

Mahalaxmyashtak strotrm ya: pathe bhaktimannar:|
Sarv siddhi mapnoti rajym prapnoti sarvada||

Ek kale pathte nityam mahapaapvinashnam|
Dvikalam pathte nityam dhandhaanyam samanvitam||

Trikalam ya: pathate nityam mahashatru vinashnam|
Mahalaxmirbhavenityam prasanna varda shubha||

|| iti Shree Mahalaxmi Aashtakam ||

Thursday, April 3, 2008

Shree Bilvashtakam.

Tridalam trigunakaram trinetram ch triayudham
Trijanam paapsanhaarmek billvm shivarpanam 1

Trishakae: bilv patrench hychhidrae: komalae: shubhae:
Shivpujam karishyami hyekbillvm shivarpanam 2

Akhand bilvpatren pujite nandikeshvaram
Shuddhyati sarvpaapebhyo hyekbillvm shivarpanam 3

Shaligram shilamekam vipranam jaatuarpyet
Somyagy mahapunymeka billvm shivarpanam 4

Dantikoti sahastrani vajpayshatani ch
koti kanya mahadanmekbillv shivarpanam 5

Laxmya: stanat uttpannam mahadev ch priyam
Bilvraksham pyachhami hyekbillv shivarpanam 6

Darshanam billvrakshsya sparshnam paapnashnam
Aghor paapsanhaarmek billv shivarpanam 7

Moolto bhrahmroopay, madhyato vishnuroopino
Agratah:shivroopay,hyekbillv shivarpanam 8

Billvashtakamidam punyam yah: pathat shiv sannidhau
Sarvpaapvinirmukta: shivlokmavapnuyaat

Shiv Vandana..

Om vande devbhumapatim surguru vande jagatkarnam
Vande pannagbhushanam mrugdharam vande pashunam patim |
Vande suryashashank vanhinayanam vande mukundpriyam
Vande bhaktjanaashryam ch vardam vande shivam shankaram ||

Tuesday, April 1, 2008

Stuti

Vanshi vibhushit karaan navneerdabhat pitambara arun bimb phaladhroshtaat |
Purnendusunder mukharvindnetraat Krushnatparam kimapi tatvmaham na jaane ||
Krushna tvadiy pad pankaj panjrante adhaiv me vishatu manas rajhansa |
Paran prayan samay kafvaatpitte: kanthavrodhan vidhau smaranm kutaste ||

Stuti

Kasturi tilakam lalaat patle vaksh: sthale kaustubham |
Nasagre varmauktikam kartale venu: kare kankanam ||
Sarvange Hari chandanam sulalitam kanthe ch muktavali |
Gopastreepariveshtito vijayte Gopal chudamani: ||

Asti swastaruni karagraviglat kalp prasoonaplutam |
Vastu prastut venu naad lahri nirvaan nirvyakulam ||
Satrast satrast nibadhnivivilasad gopisahstravratam |
Hastanystntaap vargmakhilodaram kishor aakruti ||

Krushnam Narayanam vande
Krushnam vande brajpriyam |
Krushnam dvaipaayanam vande
Krushnam vande pruthasutam ||